โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ศึกษาดูงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นพ.อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับผู้บริหาร โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง นำโดย นายแพทย์สุตศรัญย์ พรึงลำภู รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และคณะ รวม 9 คน ในโอกาสศึกษาดูงาน “ระบบและกลไกการบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” พร้อมเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
โอกาสนี้ รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการฯ ได้ร่วมบรรยายการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่คณะดูงาน ในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ของการจัดตั้งคณะกรรมการ จากนั้นได้นำคณะดูงานเยี่ยมชมสำนักงาน ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ
Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »