สวส. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ของคณาจารย์กลุ่ม Alpha club

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564  เวลา 09.00-12.00 น.ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ (สวส.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2564 ของคณาจารย์กลุ่ม Alpha club โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 40 คน

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม  กล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด อาจารย์สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์ อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนะนำเทคนิคในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และร่วมตอบข้อซักถาม และนอกจากนี้ยังมีนางสุรัตนา ช่วยกลับ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ผู้รับผิดชอบงานยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมตอบข้อซักถามด้วย

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »