ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

*** ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Health Sciences) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการเกิดพังผืดจากโรคตับอักเสบ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อีเมล์ cwarang@wu.ac.th หรือ aonmu@hotmail.com โทรศัพท์ 075-672681 หรือ 090-9315426 โดยจะได้รับทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน (ทุนเรียนฟรี) และทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายเดือนเดือนละ 10,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นจำนวน 1 ทุน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียนมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

         1)ผู้สมัครสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทด้วยเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.5 จากหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้เช่น เทคนิคการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมี เภสัชศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ

        2)ผู้สมัครมีทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์มนุษย์หรือเซลล์สัตว์และการทดสอบด้วยสารสมุนไพรหรืออื่นๆ เช่น การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์และการทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ การทดสอบทางด้านอณูชีววิทยา เช่น วิธี Western blot และ วิธี real time RT-PCR การทดสอบกับสัตว์ทดลอง และการศึกษาทางพยาธิวิทยา เช่น การเตรียมชิ้นเนื้อและการย้อมสีด้วยวิธี H&E และ วิธี immunohistochemistry  หากมีทักษะในด้านใดด้านหนึ่งที่กล่าวมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

       3)หากผู้สมัครมีคะแนนภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางภาษาที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันที่มีการทดสอบ ดังนี้คือ TOEFL (paper based) มากกว่า 500 คะแนนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »