หารือเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการแผนงานวิจัยจิโนมิกส์ประเทศไทยและแผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์ และ สาธารณสุขศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ ที่มีความสนใจยื่นข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย และ แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข เข้าร่วมหารือ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมกัน ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00-15.00 ณ ห้อง Co-Working space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจ สามารถ ลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/eyBCuaGzfpbGy3Kh7 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนันทิกา จันทร์วิทัน โทร 72599

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »