สวก ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงาน “การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2”

     สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) มีความประสงค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้ แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2 หัวข้อ “การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของตำรับยาสมุนไพรที่มีศักยภาพในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่”(โรคจากกาติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เช่น ตำรับยาไทยที่มีสรรพคุณในการแก้ไข้ หรือ กระทุ้งพิษไข้  การรักษาด้วยหลักของแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานตามคัมภีย์ตักศิลา และ ตำรับยาสมุนไพรไทยอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

    นักวิจัยและผู้สนใจ ประสงค์ ขอรับทุนสนับสนุน สามารถยิ่นข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้กรอบวิจัยดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดดังประกาศนี้

Facebook Comments

Share:

Related Posts

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

Read More »
กิจกรรม สวส.

รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มอบของที่ระลึกขอบคุณแด่ ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Read More »
ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ม.วลัยลักษณ์ คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานห้องปฏิบัติการ ในงานการประชุมวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2564

Read More »