News Published in RIHS Website

ข่าวประชาสัมพันธ์ การใช้เครื่อง LC-MSMS
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental