Previous
Next
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เป็นหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างครบวงจร มีมาตรฐานและเป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับระดับสากล ตามยุทธศาสตร์การวิจัยระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติมาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์