สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เป็นหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างครบวงจร มีมาตรฐานและเป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับระดับสากล ตามยุทธศาสตร์การวิจัยระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3”

ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตเข้าเยี่ยมชมและเรียนรายวิชาปฏิบัติการของเซลล์ ณ ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยา อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ร้องเรียน/แนะนำ/ติชม