เกณฑ์การประเมิน ITA

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

การปฏิบัติงาน

O13 คู่มือมาตฐานการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ