สถิติรายงานความพึงพอใจการให้บริการ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ระดับความพึงพอใจการให้บริการ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ด้านต่างๆ ดังนี้

การให้บริการด้วยความสุภาพ/กระตือรือร้น
92.34%
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซด์ แบบฟอร์ม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นปัจจุบัน
93.17%
ความรวดเร็วในการให้บริการ
89.1%