ทุนวิจัยภายใน

แบบฟอร์มและเอกสารประกอบสำหรับนักวิจัย

ประกาศ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล

ขั้นตอนปฏิบัติงาน

การขอรับทุนอุดหนุนประเภทบุคคล

ขอรับทุนอุดหนุน

แบบฟอร์ม ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล

เบิกจ่าย งวดที่ 2

แบบฟอร์ม รายงานความก้าวหน้า เพื่อเบิกจ่ายทุนวิจัย

ขยายเวลา

แบบฟอร์ม ขอขยายเวลา

ปิดโครงการ

แบบฟอร์ม ขอปิดโครงการ

สถิติการจัดสรรงบประมาณ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคล (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

ปี 2565 (9 ทุน)
810,000 บาท
ปี 2564 (69 ทุน)
6,685,000 บาท
ปี 2563 (70 ทุน)
6,567,400 บาท
ปี 2562 (37 ทุน)
3,990,500 บาท

ผลงานนักวิจัยที่ได้รับทุน

กิจกรรมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุน