Previous
Next
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เป็นหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างครบวงจร มีมาตรฐานและเป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับระดับสากล ตามยุทธศาสตร์การวิจัยระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติมาตรฐาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนวิจัย

บพค. เปิดรับรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่โดยใช้ deep learning เพื่อหาโครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชันของโมเลกุลชีวภาพ (biological molecule) ประจำปีงบประมาณ 2565

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”