ด้วยสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการประชุมครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2548 ได้มีมติอนุมัติในหลักการ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพของมหาวิทยาลัย และโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย วิทยาลัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสำนักวิชาใหม่ โดยขอให้มหาวิทยาลัยไปพิจารณาจัดทำรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม ต่อมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ สำหรับการก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ จำนวน 113 ล้านบาท โดยจัดสรรเป็นงบผูกพัน 4 ปี ดังนี้ ปี  2551  จำนวน  21.6  ล้านบาท ปี  2552  จำนวน  17.56  ล้านบาท ปี  2553  จำนวน  25.396  ล้านบาท ปี  2554  จำนวน  48.344  ล้านบาท

  • วันที่ 29 ตุลาคม 2553 มีการของบประมาณเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการบางส่วนที่ชั้น 2 และ 3 จำนวน 15 ล้านบาท และได้รับสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง (Development Policy Loan: DPL) ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2556 ทุกห้องปฏิบัติการ  รองรับการทำวิจัยด้านสหวิทยาการสุขภาพของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์  ห้องปฏิบัติการวิจัยจะพร้อมเปิดใช้งานประมาณร้อยละ 90 ในปี พ.ศ.2560  และพร้อมเปิดใช้งานเต็มรุูปแบบ

” พ.ศ. 2561  เพื่อให้สามารถบริหารงานได้ย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันกับสถาบันอื่นๆ  ในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งจากภาครัฐและเอกชน  จึงขอปรับโครงสร้างองค์กรจากสถานะของ “โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ”  เป็น  “สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ”

 ในปัจจุบันสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและเตรียมความพร้อมของครุภัณฑ์โดยมีห้องปฏิบัติการวิจัย 9 ห้องปฏิบัติการ ได้แก่

1. ห้องปฏิบัติการเครื่องมือกลาง
2. ห้องปฏิบัติการจุลพยาธิวิทยา
3. ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์
4. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์และทดสอบ
5. ห้องปฏิบัติการวิจัยไวรัสวิทยา
6. ห้องปฏิบัติการโรคเขตร้อน
7. ห้องปฏิบัติการชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล
8. ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
9. ห้องบริการวิชาการตรวจมวลกระดูก