แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส Green

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส Green สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ปี 2565

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Kick-off 5ส Green + กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2565 จำนวน 50%

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทักษะการดับเพลิง-หนีไฟ (เมษายน) จำนวน 2 คน

หน่วยงานสามารถจัดตรวจประเมินตนเอง (Self-audit) จำนวน 2 ครั้ง/ปี (ธ.ค.)/(มี.ค.)/(มิ.ย.)

หน่วยงานเข้าร่วม การประเมินตรวจสอบพื้นที่ 5ส โดยคณะกรรมการ 5ส ของมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง (พ.ค.)/(ส.ค.) 

บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม  Show & Share: Best Practices 5ส Green (กันยายน 2565) ไม่น้อยกว่า 50% ของบุคลากรในหน่วยงาน