ผลคะแนนประเมินตนเอง Self Audit

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

กิจกรรม

Self audit (20 กรกฎาคม 2563)
คะแนนประเมิน ปี 2563 (สิงหาคม)

Self audit (25 มีนาคม 2564)
คะแนนประเมิน ปี 2564 (พฤษภาคม)

Self audit (29 ธันวาคม 2564) 

คะแนนประเมินจกรรม

4.92 คะแนน


5.00 คะแนน


4.84 คะแนน