เป้าหมายการดำเนินการ 5ส Green

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

เป้าหมาย


ได้ผลคะแนนประเมิน ปี 2565 ในระดับ 4.90

ผลดำเนินการ

ได้ผลคะแนนประเมิน ปี 2565 ในระดับ (รอผลประเมิน)

เป้าหมายการดำเนินการ 5ส GREEN รอบที่ผ่านมา

ป้าหมายความสำเร็จ
ได้ผลคะแนนการประเมิน 5ส Green ปี 2563 ในระดับ 4.80ได้รับผลการประเมิน 5.00 ระดับดีเยี่ยม
ได้ผลคะแนนการประเมิน 5ส ปี 2562 ในระดับ 4.80ได้รับผลการประเมิน 4.99 ระดับดีเด่น
ผลการประเมิน 5ส ปี 2561 ในระดับ 4.70ได้คะแนน 5.00 ระดับดีเยี่ยม และได้รับรางวัล “มาตรฐานโต๊ะทำงานดีเด่น”

ความพึงพอใจการให้บริการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

การให้บริการด้วยความสุภาพ/กระตือรือร้น
92.34%
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซด์ แบบฟอร์ม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารเป็นปัจจุบัน
93.17%
ความรวดเร็วในการให้บริการ
89.1%