Home / แบบฟอร์มการสนับสนุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์/ รางวัลในการตีพิมพ์/ค่าตรวจภาษา

แบบฟอร์มการสนับสนุนค่าธรรมเนียมตีพิมพ์/ รางวัลในการตีพิมพ์/ค่าตรวจภาษา

 1  แบบฟอร์มขอเบิกจ่ายค่าธรรมเนียม
2  แบบฟอร์มขอรับรางวัล
3  ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รางวัลในการเผยแพร่ผลงาน   
4 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงาน  29 ม.ค.2563   
5 ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความวิจัย (เฉพาะบทความที่ได้รับการตอบรับตีพิมพ์ก่อน 7 พ.ย. 2562)
6  แบบฟอร์มใบรับรองการมีส่วนร่วมบทความ (Academic Contribution Form)

 

Facebook Comments