ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การเบิกเงินอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก