แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่องานวิจัย งานทดลอง งานทดสอบ งานสอน
(วิทยานิพนธ์และรายวิชาโครงงานปัญหาพิเศษ) งานผลิตชีววัตถุ การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่ง
และการทำเซลล์ต้นกำเนิดในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (ฉบับปรุงปรุง 2 ต.ค.60)

1. ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ เพื่องานวิจัย งานทดลอง งานทดสอบ งานสอน
(วิทยานิพนธ์และรายวิชาโครงงานปัญหาพิเศษ) งานผลิตชีววัตถุ การดัดแปลงพันธุกรรม การโคลนนิ่งและการทำเซลล์
ต้นกำเนิดในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แบบ จบส. 1ว
2. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารในการยื่นเสนอโครงการ แบบ จบส. 1-1ว
3. บันทึกข้อความ แบบ จบส. 2ว
4. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ แบบ จบส. 3ว
5. แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย แบบ จบส. 3ว-1
6. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ (ส่วนแก้ไขเพิ่มเติม) แบบ จบส. 3ว-2
7. แบบบันทึกการดำเนินการต่อสัตว์ แบบ จบส. 4ว
8. เอกสารแนบโครงการขอใช้สัตว์ที่ คกส.พิจารณาอนุมัติ แบบ จบส. 5ว
9. แบบรายงานการสิ้นสุดการวิจัย แบบ จบส. 6ว
10. แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด แบบ จบส. 7ว