สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ

Pharmacy student Visited the laboratory of Bioavailability and Bioequivalence of RIHS, Walailak University

On January 31, 2022 Asst. Prof. Dr. Chutima Chantharat and student 5th year of the School of Pharmacy, Industrial Pharmacy, visited the laboratory of Bioavailability and Bioequivalence with Mrs. Nattawan Kumanee, a scientist of RIHS, attended to welcome students and introduce laboratories. Provide general knowledge about Good Laboratory Practice (GLP).

The basic principles of the Good Laboratory Practices System are: Laboratory staff to monitor and supervise the laboratory in accordance with the principles of the GLP. Tools, materials and equipment are stored and reused properly organized. There is a standard operating procedure. This ensures the integrity and quality of the test data. A written process approved by the laboratory manager has been prepared. Storage the data and materials, the study plan was tested. Samples of reference materials and results reports are provided for students to learn and apply their experiences to further study.

Facebook Comments
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และนักศึกษาสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 5 เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์ศึกษาชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล ณ อาคารศูนย์วิจัยวิทยาการสุขภาพ

Share:

Related Posts