News Published in RIHS Website

ร่วมประชุมภาคีเครือข่าย
กิจกรรม สวส.

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ ร่วมกับ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประชุมภาคีเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “สาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 3”