ทุนวิจัย / ตีพิมพ์

ทุนภายใน

ทุนวิจัยประเภทบุคคล

ทุนภายนอก

ทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่น ๆ

ตีพิมพ์

รางวัล ค่าตีพิมพ์ ตรวจภาษา

กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,ส่งเสริมการตีพิมพ์,การทำวิจัย,ทุนวิจัยภายนอก,บริการห้องปฏิบัติการ,สัตว์ทดลอง,บริการตรวจวิเคราะห์,มาตรฐานการวิจัย,จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์,จรรยาบรรณการใช้สัตว์ วิจัยในสัตว์,ความปลอดภัยทางชีวภาพ,ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ,IRB,WUEC,ICUC,ESPReL,IBC