วิสัยทัศน์ (Vision)

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ เป็นหน่วยงานส่งเสริมการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างครบวงจร มีมาตรฐาน และเป็นหน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับระดับสากล ตามยุทธศาสตร์การวิจัยระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ

ปณิธาน (Purpose) 

เป็นผู้นำและสร้างสรรค์งานวิจัยด้านสหวิทยาการสุขภาพ

ปรัชญา (Philosophy)

ล้ำเลิศวิทยาการ เชี่ยวชาญงานวิจัยสหวิทยาการสุขภาพ

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,วิจัย,ตีพิมพ์,ทุน,Lab,สัตว์ทดลอง,วิจัยในมนุษย์,สัตว์,IRB,WUEC,ICUC,ESPReL,IBC,

พันธกิจ (Mission)

1. ส่งเสริมการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ การทำวิจัย และการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยภายนอก
3. สนับสนุนงานมาตรฐานการวิจัย 4 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มาตรฐานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ
2. ให้บริการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือขั้นสูง และตึกสัตว์ทดลอง สำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้ใช้บริการตรวจวิเคราะห์
4. สนับสนุนการดำเนินการของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย