ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายบริหารทั่วไปและส่งเสริมผลงานวิจัย

ฝ่ายห้องปฏิบัติการเพื่องานวิจัย

Facebook

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

สำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์ (คกส.)

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ

อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 หมู่.10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160