สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
https://www.facebook.com/Rihsw
ฝ่ายสนับสนุนสำนักงาน  ชั้น 2 โทร 075-672553-4
ฝ่ายสนับสนุนห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 โทร 075-672600,2596  โทรสาร 075-672551